Obchodní podmínky

obchodní společnosti Mestrey s.r.o. se sídlem Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha 4
IČ: 27924611, DIČ: CZ27924611
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
v oddíle „C“, vložka 126856
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
httsp://www.andelskepralinky.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Mestrey s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1560/99, 14000 Praha 4, identifikační číslo: 27924611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 126856, (dále jen „prodávající“) upravují vztahy mezi smluvními stranami vzniklé na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem či podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na
www.andelskepralinky.cz (dále jen webová stránka). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření smlouvy.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Prodávající a podnikatel si mohou sjednat ve smlouvě ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu, ze kterého může kupující provádět objednávání zboží.

Při registraci na webové stránce prodávajícího a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv změně je povinen je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení těchto povinností.

Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy, včetně obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách www.andelskepralinky.cz s cenou tam uvedenou, která je konečná avšak bez nákladů spojených s balením a dodáním zboží, tyto náklady uvedené na webových stránkách jsou platné pro dodání v rámci území České republiky a Slovenska.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách www.andelskepralinky.cz. Předchozí větou však není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálních podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách prodávajícího www.andelskepralinky.cz, tak že „vloží“ zboží do nákupního košíku, zvolí požadovaný způsob dodání zboží a způsob platby. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním elektronickou poštou (e-mailem) na jím zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující podáním objednávky (uzavřením smlouvy) potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. nebo smluvních partnerů podávacího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu a obchodní podmínky.

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby, např. když bude uvedená cena zboží zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude odlišovat od ceny srovnatelného zboží. O této skutečnosti bude prodávající obratem informovat kupujícího.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5243208001/5500, vedený u Raiffeisen a.s., pro platby ze zahraničních bank využijte IBAN: ……..;

prostřednictvím online platební brány systému Comgate

dobírkou při převzetí zboží od dopravce

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření smlouvy. Kupující je povinen užít pro úhradu variabilního symbolu platby. Závazek úhrady je splněn okamžikem připsáním příslušné platby za účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě objednávky zboží v množství větším než obvyklém, požadovat dodatečné potvrzení objednávky a úhradu celkové ceny objednávky předem.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celkové ceny uvedené v objednávce a zašle jej v elektronické podobě na adresu kupujícího.

Při platbě v hotovostí vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad předá zároveň se zbožím v tištěné podobě.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ výše uvedený, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@andelskepralinky.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V případě bezdůvodného odstoupení od smlouvy ze strany podnikatele, případně v případě bezdůvodného nepřevzetí zboží ze strany podnikatele vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 20% z prodejní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy (na zrušení objednávky) z důvodu dlouhodobé nedostupnosti zboží, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „slevu“, „akci“ či „výprodej“. Zjevnost chyby určuje  rozdíl ceny chybné a obvyklé. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

FORMULÁŘ odstoupení od kupní smlouvy a reklamační formulář ke stažení ZDE

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Doba dodání může být v rozmezí od 3 dnů do 2 týdnů

Uživatelský návod a detailní informace o produktu včetně vyznačených alergenů je k dispozici ke stažení na webových stránkách u jednotlivého zboží.

Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, resp. ve stanovené lhůtě. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, resp. ve stanovené lhůtě, vzniká prodávajícímu škoda a tento je oprávněn požadovat náhradu této škody a to ve výši 10% ceny zboží a od smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno dodat zboží opakovaně nebo jiným způsobem než jak bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu či dokladu o převzetí zásilky kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.

V případě požadavku kupujícího na jiný způsob dopravy než který prodávající nabízí, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zásilky mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Výše uvedená ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady je upraven v reklamačním řádu prodávajícího, který je uveřejněn zde.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@andelskepralinky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 1. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré písemnosti související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručeny písemně, a to na elektronickou adresu nebo na adresu pro doručování: Mestrey s.r.o., B. Němcové 1049, 75131 Lipník nad Bečvou. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu info@andelskepralinky.cz, kterou se pro účely tohoto ustanovení rozumí adresa elektronické pošty uvedená v jeho uživatelském účtu. Písemnost je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím písemnosti (i jinou osobou oprávněnou písemnost převzít/přijmout), odepřením přijetí písemnosti (odepřením převzetí/přijmutí jinou osobou oprávněnou písemnost převzít) nebo uplynutím lhůty deseti dnů ode dne kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí i když se adresát o uložení nedozvěděl.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační formulář.

Tyto obchodní podmínky jsou platné až do odvolání anebo vydání nové verze Obchodních podmínek.

Aktualizace obchodních podmínek dne 12.4.2021

V Praze dne 12.4.2021